Minister Zdrowia przyznał naszemu Szpitalowi Certyfikat Akredytacyjny w zakresie prowadzonej działalności leczniczej

28 maja 2021 roku Minister Zdrowia przyznał naszemu Szpitalowi Certyfikat Akredytacyjny w zakresie prowadzonej działalności leczniczej.

„Akredytacja” w odniesieniu do udzielania świadczeń oznacza dobrowolny, usystematyzowany proces oceny, który nakierowany jest na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki. W dniach 10 – 12 luty bieżącego roku w Szpitalu odbył się audyt zewnętrzny przeprowadzony przez niezależnych wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa.

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą metodą oceny. Główną cechą audytu jest dobrowolność zaś ocena jej jest oparta na znanych, mulitidyscyplinarnych standardach akredytacyjnych ukierunkowanych na działania związane z poprawą jakości i bezpieczeństwem opieki nad pacjentem.

Obecnie Certyfikat Akredytacyjny przyznawany jest przez Ministra Zdrowia na wniosek Rady Akredytacyjnej po wcześniej odbytym audycie. Wizytatorzy to praktykujący lekarze, pielęgniarki, administratorzy typowani przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W trakcie wizytacji w naszym Szpitalu ocenie podlegało piętnaście obszarów standardowych, które powinny spełniać określone kryteria.

Zestaw standardów akredytacyjnych dla szpitali jest ofertą ambitną, nakierowaną na twórcze kształtowanie lokalnych rozwiązań i zorientowaną na dokonywanie pomiaru i prowadzenie analizy własnej działalności klinicznej. W skład zbioru 15 działów szczegółowo wchodzi:

 1. Ciągłość opieki – to opracowane i wdrożone procedury przyjmowania pacjentów zarówno planowych jak i nieplanowych, w szczególności w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 2. Prawa Pacjenta – spisane, czytelne i łatwo dostępne procedury dla pacjenta uczestniczącego w procesie hospitalizacji.
 3. Ocena stanu pacjenta – stan zdrowia pacjenta i jego potrzeby podlegają kompleksowej zespołowej ocenie i stają się podstawą do ustalenia planu opieki obejmujące działania diagnostyczne i terapeutyczne.
 4. Opieka nad pacjentem – oznacza wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia pacjenta, w tym postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne. Współpraca zespołu wielodyscyplinarnego : lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, farmakologa klinicznego, psychologa, dietetyka, i innych pracowników medycznych adekwatnych do potrzeby.
 5. Kontrola zakażeń – profilaktyka i terapia zakażeń jest jednym z najbardziej istotnych aspektów jakości opieki. Nadzór nad zakażeniami uwzględnia opracowanie i wdrożenie procedur higienicznych, szkolenia pracowników, monitorowanie i analizowanie danych oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy.
 6. Zabiegi i znieczulenia – przed zabiegiem operacyjnym należy dokonać przedoperacyjnej oceny stanu pacjenta, zaplanować rodzaj zabiegu, znieczulenia i opieki pooperacyjnej oraz zapoznać pacjenta lub jego opiekuna prawnego z proponowanym planem leczenia i postępowania pooperacyjnego. W tym obszarze prowadzona jest ścisła współpraca lekarzy zabiegowych (operatorów) i anestezjologów.
 7. Farmakoterapia – jako jedna z metod leczenia pacjentów powinna być stosowana w sposób racjonalny, zwiększający prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnych efektów leczenia i unikania działań niepożądanych.
 8. Laboratorium – wiarygodność wyników badań laboratoryjnych jest kluczowym elementem poprawnej diagnozy i oceny skuteczności terapii.
 9. Diagnostyka obrazowa – to również istotny element diagnostyczny, dotyczy metod wykorzystujących promieniowanie jonizujące, ultradźwięki i zjawisko rezonansu magnetycznego.
 10. Odżywianie – ocena potrzeb żywieniowych pacjenta i dobór odpowiednich terapii żywieniowych to ścisła współpraca lekarzy , pielęgniarek i personelu działu żywienia.
 11. Poprawa jakości i bezpieczeństwa pacjenta – to bardzo ważny obszar jakości opieki wymagający ciągłego monitorowania, analizowania i doskonalenia procesów klinicznych i zarządzania. Wymaga dobrej organizacji pracy i skoordynowania działań wszystkich zatrudnionych w szpitalu. Poprawa jakości nakierowana jest na redukcję ryzyka zarówno u pacjentów jak i u osób świadczących opiekę. Prowadzona jest w oparciu o monitorowanie i dokonywanie pomiaru funkcjonowania z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników jakości i ciągłym dążeniu do poprawy.
 12. Zarządzanie ogólne – to kierowanie i strategia rozwoju organizacji oparta na analizie otoczenia.
 13. Zarządzanie zasobami ludzkimi – do realizacji misji i zapewnienia bezpiecznej opieki szpital zatrudnia odpowiednią liczbę wykwalifikowanej kadry. Zarządzanie personelem powinno być skoordynowane i skuteczne z uwzględnieniem możliwości edukacji i rozwoju zawodowego.
 14. Zarządzanie informacją – opieka zdrowotna jest kompleksowym działaniem, którego wynik w znacznym stopniu zależy od informacji. Do efektywnego zarządzania informacja w szpitalu służy system, który obejmuje gromadzenie danych, sposoby ich przetwarzania, zarządzania, udostępniania, przechowywania oraz wszelkie mechanizmy zapewniające bezpieczeństwu informacji.
 15. Zarządzanie środowiskiem opieki – zarówno infrastruktura jak i sprawne systemy awaryjne w szpitalu gwarantują bezpieczny pobyt pacjentów i odwiedzających oraz stwarzają bezpieczne warunki pracy.

Nasz Szpital cyklicznie uczestniczy w procesie akredytacji już od 2001 roku. W bieżącym roku już po raz siódmy odbyła się wizytacja, która zakończyła się przyznaniem certyfikatu. Dzięki temu ciągłemu procesowi ukierunkowani jesteśmy na ciągłe doskonalenie naszego Szpitala. Działania poprzedzające wymagały zaangażowania i współdziałania wszystkich pracowników placówki. Proces przygotowawczy wprowadzenia określonych zmian w sposobie dostarczenia opieki trwał już dużo wcześniej.

Pobyt w szpitalu dla pacjentów oznacza możliwość wystąpienia wielu zagrożeń. Dlatego warto leczyć się w szpitalu posiadającym Certyfikat Akredytacyjny. Choć akredytacja nie oznacza, że opieka i leczenie w szpitalu akredytowanym będzie idealne, to jednak pobyt w takiej placówce powinien być bardziej bezpieczny dla pacjentów.

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego stawia jednostkę w miejscu wyróżnionym w stosunku do innych szpitali funkcjonujących w tym samym otoczeniu rynkowym. Obecnie znaleźliśmy się w gronie 192 szpitali w Polsce posiadających taki tytuł. Uzyskany certyfikat jest dowodem na stałe podnoszenia jakości usług, to zadanie wynikające z potrzeby czasu i konieczności wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Jest to szczególna rola związana bardzo mocno z misją szpitala, którą przyjęliśmy jako wiodącą w naszym działaniu :

Udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych pacjentom i stałe podnoszenie jakości świadczonych usług”

Załączniki

 • logo2 (207 kB)
  17.06.2021