Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpitaltbg.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Pomimo starań redaktorów serwisu, mogą wystąpić sytuacje, gdzie pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, Ponadto sporadycznie może wystąpić brak poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści do niniejszego serwisu.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-18
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Janusz Szypuła, e-mail: it@szpitaltbg.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 15 812 33 33 lub 15 812 32 00.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Uwagi, żądania i wnioski można składać na adres e-mail: it@szpitaltbg.pl

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość podkreślania linków,
 • możliwość przestawienia czcionki na bardziej czytelną,
 • możliwość nawigacji klawiaturą,
 • możliwość wyłączenia animacji.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynki, w których świadczone są usługi medyczne przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, dostępne są od ul. Mickiewicza, ul. Szpitalnej oraz ul. Targowej. Wejście Główne do szpitala znajduje się od ul. Szpitalnej. Westybul Wejścia Głównego (F) stanowi zadaszenie zewnętrznych schodów i pochylni przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami i poruszających się na wózkach. Przy wejściu znajduje się główna portiernia. Pozostałe wejścia do budynków umożliwiają przemieszczanie się schodami lub podjazdami przeznaczonymi dla osób poruszających się na wózkach (budynek A – poradnie, budynek E – SOR, budynek K – Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej) oraz zamontowaną windą przy schodach wejściowych do budynku Stacji Dializ (M).
 2. W budynkach szpitala powierzchnie podłóg ciągów komunikacyjnych wykonane są z materiałów antypoślizgowych. Wszystkie poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynków, są wolne od barier i umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń. Osoby przemieszczające się na wózkach mają swobodę przemieszczania się w pionie dźwigami osobowymi oraz w poziomie korytarzami i mają dostęp do wszystkich pomieszczeń
 3. Przy wejściu głównym do szpitala, do którego prowadzi m.in.: pochylnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach, znajduje się główna portiernia. Pracownicy portierni głównej udzielają informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. W rejestracjach szpitalnych na poszczególnych kondygnacjach zamontowane zostały pętle indukcyjne wzmacniające sygnał dla osób niedosłyszących, posiadających aparaty słuchowe. W Szpitalu nie ma innych informacji głosowych, oznaczeń kontrastowych ani druku powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących.
 4. Wzdłuż ul. Mickiewicza wyznaczone są 2 miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami oraz wzdłuż ul. Szpitalnej kolejne 3 miejsca bezpośrednio przed głównym wejściem do Szpitala. Wszystkie w/w miejsca oznakowane są znakami poziomymi i pionowymi. Ponadto, na terenie Szpitala znajdują się parkingi wewnętrzne, na których wyznaczono kolejne miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku umożliwiony jest wstęp osobom z psem asystującym lub psem przewodnikiem poprzez wejście główne i poinformowanych pracowników portierni. W szpitalu obowiązuje procedura wejścia na teren Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu osoby korzystającej z psa asystującego. Brak dodatkowych informacji dotyczących prawa wstępu z psem asystującym.
 6. Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Większość informacji dotyczących rozmieszczenia pomieszczeń, dostępu do wind, toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami, można uzyskać u pracowników głównej portierni przy wejściu głównym do szpitala.