Szpitalny Oddział Ratunkowy

Informacje ogólne

Szpitalny Oddział Ratunkowy przesyła dane do aktualizacji
Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń zdrowotnych osobom znajdującym  się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej
a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci, udziela świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach, dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego.
Oddział funkcjonuje od 15.08.2001r. Ostateczny kształt osiągnął w 2003r.
Składa się z następujących obszarów:
– segregacji medycznej i przyjęć
– resuscytacyjno – zabiegowego
– wstępnej intensywnej terapii
– obserwacji
– konsultacyjnego
– terapii natychmiastowej
– stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
– zaplecza administracyjno – gospodarczego
Telefony:
– obsz. segregacji medycznej i przyjęć  – 15 812 34-03
– obsz. resuscytacyjno-zabiegowy         – 15 812 34-54
– obsz. intensywnej terapii                     – 15 812 32-89
– obsz. obserwacji                                   –  15 812 30-08, 15 812 34-60
– obsz. konsultacyjny                              – 15 812 34-56,  15 812 34-80,
– gabinet lekarski                                    – 15 812 33-99, 15 812 34-59
– Kierownik SOR                                      – 15812 34-52
– sekretariat/ oddziałowa                       – 15 812 34-55

Działalność medyczna

Oddział świadczy usługi w zakresie:

 • monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych zgodnie ze standardem intensywnej terapii;
 • kontynuowania przedłużającej się resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • wstępnego leczenia ostrej niewydolności oddechowej,w tym prowadzenie oddechu zastępczego;
 • wstępnego leczenia ostrej niewydolności krążeniowej,w tym prowadzenie zewnętrznej stymulacji serca;
 • prowadzenia resuscytacji płynowej;
 • wstępnego leczenia wstrząsu o różnej etiologii;
 • wczesnego leczenia zatruć;
 • przygotowania i stabilizacji pacjentów przed dorażną interwencją chirurgiczną;
 • leczenie bólu;
 • opracowania chirurgiczne ran i drobnych urazów;
 • wszystkich innych działań ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowia i życia u dorosłych i dzieci;
 • podejmowania medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych,zgodnie z Ustawą o Ratownictwie Medycznym.

Wyposażony jest w sprzęt niezbędny do wykonywania wyżej wymienionych zadań zgodny z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

SOR współpracuje ze wszystkimi Oddziałami Szpitala oraz z placówkami specjalistycznymi w regionie jak i na terenie całego kraju.