Dział Organizacji i Zarządzania

Informacje ogólne

Kierownik:
mgr Wioletta Rudnicka 

Telefony:

15 812 32 53

15 812 32 49

15 812 32 56 – kierownik

Do zadań Działu Organizacji i Zarządzania należy w szczególności:

 • prowadzenie  dokumentacji  związanej  z  organizacją  Szpitala,
 • opracowywanie  zarządzeń  Dyrektora  oraz  prowadzenie  rejestru  tych zarządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zawieranymi umowami o wykonywanie usług  medycznych, w tym przygotowywanie ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków kierowanych do Dyrektora Szpitala,
 • monitorowanie przepisów  prawnych  dotyczących  działalności  Szpitala,
 • nadzór nad sprawnością funkcjonowania komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie  organizacji pracy, dostępności udzielanych świadczeń, oraz pomoc i instruktaż w tych  sprawach,
 • informowanie  komórek  organizacyjnych  Szpitala  o:
 1. zmianach w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie działalności danej  komórki,
 2. uchybieniach w jej działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych  uchybień.
 • obsługa  wychodzącej  i  przychodzącej  korespondencji  szpitalnej,
 • monitorowanie wytycznych instytucji regionalnych i krajowych dotyczących zasad ubiegania się o środki pomocowe w postaci dotacji unijnych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego oraz  nadzór  nad  archiwizowaniem dokumentów w  komórkach organizacyjnych  Szpitala.