Dział Kadr i Płac

Informacje ogólne

Kierownik:
Jolanta Łata

Telefony:
15 812 32 50 – kierownik
15 812 32 51 – dział kadr
15 812 32 52 – dział kadr
15 812 32 69 – dział płac 

adres e-mail do przesyłania CV: rekrutacja@szpitaltbg.pl.

1. W skład Działu Kadr i Płac wchodzą stanowiska pracy:

 • ds. osobowych i zatrudnienia,
 • ds. płac,
 • ds. socjalnych.
2. Do podstawowych zadań Działu Kadr i Płac należy prowadzenie spraw osobowych, zatrudnienia, spraw socjalnych i płacowych, a w szczególności:
1) w zakresie spraw osobowych i zatrudnienia:
 • przygotowanie wniosków i dokumentów związanych z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy,
 • przygotowywanie pisemnych decyzji dotyczących zmiany uposażeń, stanowisk  pracy, miejsc pracy itp.,
 • prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, kartotek urlopowych,
 • kontrola porządku i dyscypliny pracy,
 • obsługa programu „Płatnik”,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • prowadzenie systemu obsługi potencjału w zakresie personelu, w związku z kontraktowaniem świadczeń w NFZ,
 • przygotowywanie wniosków w sprawach dot. wyróżnień, nagradzania  i karania pracowników,
 • załatwianie  spraw  związanych  z  przechodzeniem  pracowników  na  emeryturę  lub  z  uzyskaniem  rent,
 • analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy w  komórkach  organizacyjnych  szpitala,
 • opracowywanie wniosków w sprawie  obsady  osobowej  i  właściwego  rozmieszczenia  kadr,
 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z działalnością służb pracowniczych,
 • współdziałanie z organami ds. zatrudnienia,
 • prowadzenie dokumentacji i udział w okresowych ocenach pracow-ników,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych Szpitala (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
2) w zakresie spraw socjalnych:
 • prowadzenie spraw związanych  z  wykorzystaniem  zakładowego  funduszu  socjalnego  i  zakładowego  funduszu  mieszkaniowego,
 • ustalanie potrzeb socjalnych pracowników  oraz  opracowywanie  planów i  programów ich zaspokajania,
 • współdziałanie  z  funkcjonującą  w  Szpitalu Komisją Socjalną w zakresie  ustalonym  wewnętrznym regulaminem pracy tej  komisji,
3) w zakresie spraw płacowych:
 • sporządzanie listy płac na podstawie dokumentacji,
 • naliczanie składników wynagrodzenia według aktualnie obowiązujących przepisów,
 • prowadzenie kartotek ewidencji wynagrodzeń, wszelkiego rodzaju wypłat i zasiłków z ZUS, obsługa programu „Płatnik”,
 • ustalanie i naliczanie podatku od wynagrodzeń oraz pobieranie przedpłat i roczne rozliczanie podatku,
 • realizacja potrąceń komorniczych i innych względem pracowników zgodnie z obowiązujących przepisów,
 • wydawanie zaświadczeń o zarobkach, obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • współudział w planowaniu i rozliczaniu funduszu płac,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących funduszu płac i ich analiza.