Dział Finansowo – Księgowy

Dział Finansowo – Księgowy

Informacje ogólne

Z-ca dyr. ds ekonomiczno-finansowych/ główny księgowy

Eliza Czerwińska

Z-ca głównego księgowego:

Iwona Andrzejewska

Telefony:
Z-ca głównego księgowego: 15 812 32 61

Dział finansowo-księgowy: 15 812 32 59, 15 812 32 60, 15 812 32 64

Do  zadań  Działu  Finansowo – Księgowego  należy w szczególności:

 1. a) prowadzenie rachunkowości Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w tym:
 • przyjmowanie, sporządzanie, obieg i archiwizacja dokumentacji księgowej,
 • dokumentacja mienia będącego w posiadaniu Szpitala i rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,
 • prawidłowe rozliczanie kosztów rodzajowych między ośrodki kosztów,
 • terminowe przekazywanie informacji finansowo-ekonomicznych wymaganych przepisami oraz wytycznymi organu nadzorującego.
 1. b) prowadzenie gospodarki finansowej zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
 • racjonalne wykorzystywanie środków pieniężnych będących w dyspozycji jednostki,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych z kontrahentami jednostki,
 • sporządzanie rocznego planu finansowego,
 • monitorowanie realizacji tego planu, zapewnienie terminowego ściągania należności Szpitala i podejmowanie kroków celem egzekwowania, należnych środków,
 • terminowe i prawidłowe rozliczanie otrzymanych dotacji.
 1. c) sporządzanie sprawozdań finansowych Szpitala i ich analiza,
  d) prowadzenie dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. e) obsługa kasowa Szpitala
 3. f) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania inwentaryzacji,
 4. g) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonanych przez inne komórki organizacyjne Szpitala

Działem Finansowo – Księgowym kieruje z-ca dyr. ds ekonomiczno-finansowych/ główny księgowy podległy  bezpośrednio  Dyrektorowi Szpitala.

W dziale finansowo-księgowym zatrudnionych jest 6 pracowników.