Dział Techniczno – Gospodarczy

Dział Techniczno-Gospodarczy

Informacje ogólne

Kierownik:

inż. Bronisław Kapuściak

 

Telefony:

15 812 32 45 – Kierownik,

15 812 32 18 – stanowisko ds. transportu – z-ca Kierownika,

15 812 32 44, 15 812 32 48 – stanowisko ds. administracyjno – organizacyjnych,

15 812 32 04 – stanowisko ds. elektroenergetycznych,
15 812 32 72 – konserwatorzy – elektrycy,
15 812 32 73 – konserwatorzy gazów medycznych,
15 812 32 71 – hydraulicy,
15 812 32 74 – stolarze,
15 812 32 75 – ślusarz, pracownik terenowy,

15 812 32 19 – konserwatorzy urządzeń technicznych – elektronicy,
15 812 32 23 – konserwator urządzeń parowych, pracownicy budowlani,
15 812 32 22 – Diagnostyka sam.

 

e-mail: techniczny@szpitaltbg.pl

 

Do zadań Działu Techniczno-Gospodarczego należy w szczególności:

 • utrzymanie w należytej sprawności budynków, obiektów, instalacji i urządzeń w szpitalu poprzez bieżące wykonywanie zabiegów remontowych, konserwacyjnych i modernizacyjnych użytkowanych obiektów, urządzeń technicznych i instalacji (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, wentylacji i klimatyzacji, chłodniczych, parowych, odgromowych, telekomunikacji oraz innego wyposażenia technicznego),
 • organizowanie i prowadzenie działalności techniczno – gospodarczej stosownie do
  potrzeb pozostałych komórek Szpitala w szczególności działalności podstawowej,
 • sprawowanie nadzoru nad eksploatacją obiektów Szpitala celem zapewnienia warunków

niezbędnych do bezpiecznego użytkowania i prawidłowego funkcjonowania: nieruchomości, sprzętu medycznego i technicznego, transportu,

 • utrzymywanie w należytym stanie technicznym środków transportowych w
  szczególności transportu medycznego,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej infrastruktury technicznej
  w szczególności książek obiektów budowlanych,
 • przeprowadzanie przeglądów okresowych stanu technicznego sprawności użytkowanych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,
 • zapewnienie całodobowej obsługi instalacji, urządzeń i wyposażenia technicznego poprzez zorganizowanie całodobowych dyżurów elektryków (z uwzględnieniem funkcjonowania klimatyzacji i awaryjnego uruchomienia agregatów prądotwórczych). Zorganizowanie sprawnego systemu usuwania ewentualnych awarii,
 • realizacja zaleceń, postanowień i decyzji wydanych przez uprawnione organy Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, itp. oraz zarządzeń Dyrektora Szpitala,
 • sporządzanie rocznych planów zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz usług technicznych, np. przeglądów technicznych sprzętu, przeglądów budynków oraz
  kontrola przebiegu realizacji podpisanych umów,
 • koordynacja zaopatrzenia dla wszystkich komórek Szpitala w materiały i części elektryczne, hydrauliczne, wentylacyjne itp.
 • analiza kosztów mediów oraz przedstawianie wniosków oszczędnościowych w zakresie
  kosztów gospodarki energetycznej, wodno – ściekowej itp.
 • analiza zużycia paliwa przez pojazdy samochodowe pod kątem zgodności z normami, zaleceniami producentów i obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • przygotowywanie – w części merytorycznej – warunków konkursowych, specyfikacji
  istotnych warunków zamówienia oraz istotnych postanowień umowy prowadzonych
  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,
 • zapewnienie sprawnego działania aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu Szpitala oraz dokonywanie napraw i konserwacji w oparciu o dokumentację techniczną,
 • dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych zgodnie z zaleceniami ich produktów,
 • utrzymywanie kontaktu z producentami aparatury i sprzętu medycznego ich serwisami oraz z zakładami naprawczymi sprzętu medycznego,
 • sporządzanie umów na dzierżawę pomieszczeń, napraw sprzętu i innych związanych z zakresem działalności komórki,
 • nadzór nad prowadzonymi przez Dział rozliczeniami umów dzierżawy i innych umów związanych z zakresem nałożonych zadań.
 • Sprawowanie nadzoru nad świadczonymi usługi ochrony osób i mienia dla Wojewódzkiego Szpitala