Konkurs Ofert

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022 poz. 633 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii wraz z najmem pomieszczeń na świadczenie tych usług dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Przygotowanie i złożenie ofert wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, zgodnie z warunkami konkursu (SWKO), które dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.szpitaltbg.pl w zakładce KONKURS OFERT.
  2. Miejsce i termin składania ofert:
    Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg Sekretariat Dyrekcji  do dnia 7 czerwca 2023 roku do godz. 10:00.
    Otwarcie ofert nastąpi 7 czerwca 2023 r. o godzinie 10:30 (sala konferencyjna pok. nr 117).
  3. O wynikach konkursu Oferenci zostaną poinformowani pisemnie w terminie do 16 czerwca 2023 r.