OGŁOSZENIE O KONKURSIE na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej polegające na wykonywaniu opisów i ocen badań TK, MR i RTG w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teleradiologii.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 t j.)

jako udzielający zamówienia

  • Ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej polegających na wykonywaniu opisów i ocen badań TK
  • Ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej polegających na wykonywaniu opisów i ocen badań MR
  • Ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej polegających na wykonywaniu opisów i ocen badań RTG

w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teleradiologii

 

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na czas określony od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać na stronie internetowej www.szpitaltbg.pl

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.
Koperta powinna być zaadresowana:

Wojewódzki Szpital
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu
ul.Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

i opatrzona napisem:

  • „OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE-TELERADiOLOGlA W ZAKRESIE OPISÓW BADAŃ TK”
  • „OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE-TELERADIOLOGIA W ZAKRESIE OPISÓW BADAŃ MR”
  • „OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE-TELERADIOLOGIA W ZAKRESIE OPISÓW BADAŃ RTG”

Termin i miejsce składania ofert do dnia 25 listopada 2019 roku, do godz. 09:00, Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Oferty przesłane drogą pocztową uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do godziny 09:00 w dniu 25 listopada 2019 roku.

Posiedzenie komisji konkursowej i otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu Konkursu i jego wyniku na stronie internetowej www.szpitaltbg.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem Konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7-miu dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

25.11.2019 r.

Komisja Konkursowa Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, informuje iż do Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej polegających na wykonywaniu opisów i ocen badań RTG, TK, MR w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teleradiologii – nie złożono żadnej oferty.