Posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.

W dniu 27 maja 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Członkowie Rady Społecznej, Dyrektor Szpitala, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Przedstawiciel Izby Lekarskiej oraz Przedstawiciele Organizacji Związkowych działających przy Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu.

Rada Społeczna podjęła uchwałę w sprawie:

 • zaopiniowania sprawozdania finansowego za 2018 rok
 • zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2018 rok
 • zaopiniowania zmian w planie rzeczowo – finansowym na 2019 rok
 • zaopiniowania rozszerzenia działalności Szpitala, poprzez utworzenie w ramach funkcjonującego Centrum Onkologicznego:
  • Zakładu Radioterapii wraz z Pracownią Fizyki Medycznej
  • Poradni Radioterapii

oraz

poprzez utworzenie w ramach funkcjonującego Oddziału Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo – Twarzowej:

  • Pododdziału Otolaryngologii Dziecięcej.

Ponadto dokonano zmiany nazwy Oddziału Noworodków, Wcześniaków i Patologii Noworodka na Oddział Neonatologiczny, a także zmiany nazwy Poradni Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia na Poradnia Neonatologiczna.

 

Rada Społeczna podjęła również uchwałę w sprawie:

 • pozytywnego zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala, wynikające z rozszerzenia działalności Szpitala
 • zaopiniowania likwidacji aktywów trwałych Szpitala
 • wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zakupu videolaryngoskopu do trudnych intubacji
 • wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zakupu zestawu do elektrochirurgii mono i bipolarnej
 • wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zakupu autoklawu.

Podczas posiedzenia Rada Społeczna dokonała analizy ośmiu skarg i wniosków, jakie zostały wniesione przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu za 2018 r.

Na zakończenie spotkania Dyrektor Wiktor Stasiak przedstawił zebranym szczegółową informację na temat bieżącej sytuacji Szpitala.