Termomodernizacja budynków F2, C i K

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w procedurze konkursowej, na przedmiotowy projekt, Szpital w Tarnobrzegu złożył w dniu 12.04.2018r. wniosek o dofinansowanie, przygotowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, projekt został wybrany Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018r. do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W celu realizacji zadania przygotowano niezbędne dokumenty, tj.

– audyty energetyczne dla budynków F2,C i K

– dokumentację projektowo-budowlaną wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowę.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 została podpisana 29.10.2018r. i przewiduje okres realizacji projektu do 31.03.2021r. Całkowita wartość umowy o dofinansowanie projektu wynosiła 6 283 397,91 zł.

Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie, Szpital przystąpił do realizacji poszczególnych etapów projektu. Przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,  po czym
w dniu 20.12.2018 ogłoszono procedurę zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadań. W wyniku postępowania, zostało złożonych 6 ofert. Najkorzystniejsze oferty, które zarazem spełniały wymagania Zamawiającego, przekraczały środki finansowe przewidywane w postępowaniu, o kwotę 3 332 849,45 zł. Uzyskana kwota, w ocenie Szpitala była najniższą z możliwych. Zbliżona wartość złożonych ofert wskazywała aktualną wartość prac termomodernizacyjnych na rynku robót budowlanych.

W związku z powyższym, Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu wystąpił z wnioskiem do Marszałka Województwa Podkarpackiego o zwiększenie kwoty dotacji i zabezpieczenie wkładu własnego na 2019 r. ze środków budżetu województwa podkarpackiego.

Uchwałą Nr 38/988/19 z dnia 16 kwietnia 2019r., Zarząd Województwa Podkarpackiego zwiększył dotację celową dla Wojewódzkiego Szpital w Tarnobrzegu  z kwoty 942 209,71 zł do kwoty 4 275 060,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynków F2, C i K”.

Posiadając zabezpieczenie środków na realizację w/w projektu, Wojewódzki Szpital
w Tarnobrzegu podpisał w dniu 28.04.2019 roku umowy z wykonawcami, tj. firmą CREO
Sp. z o. o z siedzibą w Rzeszowie oraz z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MIWAX z siedzibą w Tarnobrzegu, na realizację robót termomodernizacyjnych. Zakończenie robót budowlanych termomodernizacyjnych przewidziany jest na 29.11.2019r.
Na zakończenie projektu, zostaną wykonane analizy techniczne powykonawcze.

Termomodernizacja trzech budynków Szpitala umożliwi realizację celu głównego, jakim jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Polegała ona będzie na głębokiej modernizacji energetycznej budynków ochrony zdrowia wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne oraz instalacji paneli fotowoltaicznych.
Zadanie  obejmować będzie w szczególności:

termomodernizację budynku F2 (pawilon łóżkowy) polegającej na dociepleniu dachu, ścian piwnicznych i ścian nadziemia budynku, wymianie stolarki okiennej, modernizacji oświetlenia wraz z obwodami oświetleniowymi, oraz dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej. Łączny koszt modernizacji 7 035 600,00 zł brutto, w tym koszt samej instalacji fotowoltaicznej wyniesie 1 461 240,00 zł brutto.

termomodernizację budynku K polegającej na dociepleniu ścian nadziemia
i fundamentowych, wymianie stolarki okiennej, modernizacji instalacji c.o. i instalacji ciepłej wody użytkowej, wymianie oświetlenia wraz modernizacją obwodów oświetleniowych,
oraz dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej. Wartość modernizacji budynku 1 052 019,00 zł brutto, w tym koszt instalacji fotowoltaicznej wyniesie 108 240,00 zł brutto.

termomodernizację budynku C polegającej na dociepleniu dachu, ścian fundamentowych i nadziemia budynku, wymianie stolarki okiennej oraz wymianie oświetlenia wraz z modernizacją obwodów oświetleniowych. Koszt modernizacji budynku to:
1 192 253,67  zł brutto.

Łączna wartość projektu termomodernizacji budynków szpitalnych, wyniesie 9 614 248,20 zł brutto, w tym udział budżetu województwa podkarpackie 4 275 060,00 zł.,
i  wkład UE  5 339 188,20 zł.