Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje Projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje Projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału

Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

w Tarnobrzegu”

w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia. Jest to długoterminowa korzyść w sektorze ochrony zdrowia, do osiągnięcia której przyczyni się niniejszy projekt. Cel ten jest spójny z celem określonym dla Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 i jednocześnie, bezpośrednio wynika ze zidentyfikowanych problemów.

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. Osiągnięte zostaną wskaźniki rezultatu, które określają bezpośrednie korzyści dla Beneficjenta. Korzyści te zostaną osiągnięte po realizacji projektu, a ich osiągnięcie warunkują materialne efekty, mierzone konkretnymi wielkościami określone w formie wskaźników produktu.

Dzięki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną osiągnięte następujące korzyści/rezultaty:

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Typ wskaźnika:

1 – istotny dla

celów interwencji;

2- informacyjny

Wartość docelowa

Rok docelowy

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem

osoby/rok

1

26 282

2020

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (wartość względna, tj. przyrost wskaźnika)

osoby/rok

2

1

2020

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)

EPC

2

5

2020

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy

EPC

2

1

2020

 

W wyniku realizacji inwestycji zarówno pacjenci, jak i Wnioskodawca odczują długofalowe korzyści w postaci:

  • przyszłych oszczędności w kosztach opieki zdrowotnej,

  • poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Wnioskodawcę, co przyczyni się do zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów,

  • wzrostu efektywności diagnostyki i leczenia,

  • skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia,

  • możliwości wykonania badań na urządzeniach o najwyższym standardzie, w jednej placówce,

  • wzrostu poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjentów w trakcie udzielania świadczeń,

  • wzrost satysfakcji pacjenta,

  • przystosowania Oddziału do potrzeb dzieci.

Realizacja projektu Szpitala przyniesie długoterminowe korzyści dla pacjentów w postaci wzrostu dobrobytu dla pacjentów i ich rodzin, mierzalnego w kategoriach liczby unikniętych zgonów, wydłużenia oczekiwanego okresu życia pacjenta, jak i poprawy jakości życia pacjenta i jego rodziny dzięki uniknięciu choroby lub skutecznego i szybkiego leczenia. Odpowiednio zorganizowany i przygotowany Szpitalny Oddział Ratunkowy w istotny sposób przyczyni się do wzrostu skuteczności działań podejmowanych w stanie zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców regionu, w tym tych najmłodszych. Jest również jednym z głównych czynników, jakie mają wpływ na obniżenie śmiertelności i niepełnosprawności, które są następstwem wypadków drogowych, katastrof, pożarów, a także chorób , m.in. układu krążenia.

Wartość projektu : 397 050, 00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 337 492,50 PLN

Załączniki