Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

W dniu 20 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala  im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Członkowie Rady Społecznej, Dyrektor Szpitala, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz przedstawiciele związków zawodowych działających przy Szpitalu.

            Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Dyrekcję Szpitala plan finansowy na 2018 r. Pozytywną ocenę uzyskał również wniosek w sprawie wynajmu powierzchni ogrodzenia działki Szpitala przy skrzyżowaniu ulicy Szpitalnej i ulicy Mickiewicza z przeznaczeniem na baner reklamowy Spółki WIKANA PROPERTY. Ponadto, Rada Społeczna podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania likwidacji aktywów trwałych Szpitala, o wartości początkowej równej lub wyższej niż 5.000,00 zł.

            W ramach punktu posiedzenia – Sprawy różne – Dyrektor Szpitala Wiktor Stasiak przedstawił zebranym plany inwestycyjne na lata 2018-2019. Zgodnie z założeniami, już w styczniu 2018 r. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej zostanie oddany do użytku nowy aparat RTG typu telekomando. Ponadto, w pierwszych miesiącach 2018 r. rozpocznie się realizacja inwestycji finansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,  mającej na celu poprawę dostępności do leczenia onkologicznego poprzez utworzenie w szpitalnym Centrum Onkologicznym Ośrodka Radioterapii. Ukończenie zadania zaplanowano na połowę 2019 r. Trzecim, obecnie realizowanym zadaniem, jest przebudowa instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Pracowni Histopatologii i Cytodiagnostyki. Zakończenie prac zaplanowano na luty 2018 r.