Rozpoczęcie cyklu szkoleń w celu poprawienia bezpieczeństwa Pacjentów

W dniu 14.01.2020 roku odbyło się pierwsze szkolenie, które przeprowadziła dr Ewa Zawilińska, wizytator akredytacyjny, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Tematem wiodącym szkolenia były zdarzenia niepożądane – analiza przyczyn źródłowych według matrycy RCA oraz problemy standardów leczenia i opieki wysokiej jakości udzielanych świadczeń. Problem bezpieczeństwa pacjentów w systemie opieki zdrowotnej jest dla placówek udzielających tego typu świadczenia priorytetem.

Zdarzenie niepożądane to szkoda wywołana w trakcie/ w efekcie leczenia, nie związana z naturalnym przebiegiem choroby, stanem zdrowia pacjenta lub ryzyko jej wystąpienia.
Poważne zdarzenia powinny być analizowane przy zastosowaniu analizy przyczyn źródłowych (RCA) przy użyciu Matrycy Oceny Bezpieczeństwa SAC – Safety Assessment Code Matrix.
Kategoria ciężkości przypadku w połączeniu z kategorią prawodopodobieństwa wystąpienia zdarzenia daje ocenę punktową, wskazującą czy dla tego zdarzenia powinno się przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych.

Nasza placówka również dąży do poprawy bezpieczeństwa i jakości opieki pacjentów hospitalizowanych.
Podczas szkolenia poruszano wiele mechanizmów poprawy bezpieczeństwa opieki i leczenia
między innymi:
– zgłaszanie zdarzeń niepożądanych
– okołooperacyjną kartę kontrolną OKK
– monitoring zakażeń
– koncyliacje lekową.

W naszym Szpitalu dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczeństwo leczonym chorym. Wymaga to pracy zespołowej lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, ratowników medycznych, salowych w obszarach, w których przebywa pacjent. Opracowujemy standardy, procedury, algorytmy zapewniające bezpieczeństwo pacjentów.