Zamówienia Publiczne – rok 2017

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tranobrzegu realizuje Projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014 – 2020

Cel Projektu

Strategicznym celem projektu, rozumianym jako korzyść długoterminowa, która osiągnięta zostanie po realizacji projektu, jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności województwa podkarpackiego poprzez rozwój Centrum Onkologicznego w Tarnobrzegu. Cel ten jest spójny z celem szczegółowym określonym dla poddziałania 6.2.1. tj. „Zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych w regionie ”. W wyniku realizacji projektu, w istotny sposób poprawie ulegnie jakość i ilość świadczonych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę Ośrodka Radioterapii wraz z zakupem dwóch akceleratorów do radioterapii, adaptację pomieszczeń pawilonu D, D1, D2 w celu uruchomienia sal operacyjnych oraz zakup aparatu RTG typu telekomando i wymianę tomografu komputerowego. Niniejsze zadania pozwolą na zwiększenie jakości i dostępności udzielnych świadczeń opieki zdrowotnej. Poprawie ulegną warunki pracy całego personelu szpitala, a także zwiększy się bezpieczeństwo użytkowania infrastruktury szpitalnej.

Poprzez zakup specjalistycznych sprzętów zwiększeniu ulegnie stopień wykrywalności chorób nowotworowych, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie prawdopodobieństwa skutecznej terapii. W związku z powyższym zwiększy się przeżywalność mieszkańców całego regionu, a także długość trwania życia w zdrowiu. Realizacja przedstawionego przedsięwzięcia zdeterminowana jest zwiększonym zapotrzebowaniem na wzrost jakości oraz ilości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Lokalizacja Ośrodka Radioterapii w Tarnobrzegu wynika z faktu, iż bliskie sąsiedztwo szpitala zapewni kompleksową opiekę szpitalną oraz opiekę ambulatoryjną w wielu poradniach i pracowniach diagnostycznych. Przemawia za tym również fakt, iż blisko 22% wszystkich chorych z Podkarpacia pochodzi z regionu tarnobrzeskiego.

Opis zakresu rzeczowego projektu

Zadanie

Nazwa zadania

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania

Zadanie 1

Rozbudowa Centr.

Onkol. o Ośrodek

Radiot. wraz z

dostawą 2 akce,

tomog.

Budynek Ośrodka Radioterapii składa się z dwóch brył: – ”ciężkiej” bezokiennej bryły bunkrów naświetlań oraz – „lekkiej” nieregularnej bryły poradniano-diagnostycznej i łącznika. Do każdej z tych brył zastosowane będą inne rozwiązania konstrukcyjne i budowlane. Do każdej z tych brył zastosowane będą inne rozwiązania konstrukcyjne i budowlane. Bunkry

naświetlań to masywne ściany i stropy żelbetowe o grubości około 130 cm z fragmentami z barytobetonu. Planuje się montaż następujących instalacji: – Instalacje wodne (woda ciepła, cyrkulacja i woda zimna), – Instalacje ścieków sanitarnych i deszczowych, – Instalacja grzewcza, – Instalacja klimatyzacji i wentylacji, – Instalacje specjalistyczne związane z instalacją akceleratorów. Urządzenia terapeutyczne – dwa akceleratory, które będą zainstalowane w bunkrach naświetlań wymagają: zaprojektowania i zrealizowania układów chłodzących za pomocą „ chillerów” o wydajności 25-28 Kw chłodu. – Instalacje elektryczne i słaboprądowe. Akcelelatory są to urządzenia terapeutyczne, które umożliwiają zastosowanie najnowocześniejszych technik radioterapii. Planuje się zakup dwóch akcelelatorów wysokoenergetycznych wraz z kompletem centrarów. Drugi akcelelator zostanie zakupiony ze środków dotacji z Urzędu Marsz. Zakupiony zostanie tomograf komputerowy do wirtualnej symulacji z kompletem centrarów laserowych. W zakres zadania wchodzi również dokumentacja techniczna rozbudowy Centrum Onkologicznego oraz dostawa systemu planowania leczenia. Podmiotem

odpowiedzialnym za realizację zadania jest Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Okres realizacji: III kwartał 2017 r. – III kwartał 2018 r.

Zadanie 2

Roboty budowlane –

Przebudowa i

nadbudowa

pomieszczeń

pawilonu D, D1, D2

Projekt przewiduje w szpitalu adaptację pomieszczeń w celu uruchomienia sal operacyjnych (przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2 pod potrzeby Centrum Onkologicznego). Wnioskodawca posiada pełną dokumentację na powyższe zadanie wykonaną w grudniu 2014 roku. Ponadto posiada pozwolenie na budowę z dnia 06.05.2015 r. (decyzja nr 66/15). Pozwolenie dotyczy adaptacji pomieszczeń dla celów uruchomienia sal operacyjnych. Prace będą polegać na: robotach budowlanych, wykonaniu instalacji wod.-kan., instalacji C.O. instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji odprowadzania gazów medycznych, instalacji elektrycznych wewnętrznych i instalacji niskoprądowych. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Okres realizacji: III kwartał 2017 r. – I kwartał 2018 r.

Zadanie 3

Wyposażenie sal

operacyjnych

Wyposażenie dotyczy sal operacyjnych z zapleczem technicznym, w jego skład wchodzą: – aparatura medyczna:

kardiomonitory, aparaty do znieczulenia, defibrylatory, stacje dokujące, pompy strzykawkowe, – sprzęt medyczny: wózki do przewożenia chorych, lampa zabiegowa, dwie lampy operacyjne, stoły operacyjne, nagatoskopy, – meble medyczne: regały, biurka medyczne, szafy i szafki ze stali nierdzewnej, stoliki do narzędzi chirurgicznych, wózki, – sprzęt komputerowy:

jednostki komputerowe z drukarką, – wyposażenie sanitarne: myjnia dezynfektor. Planowane do zakupu wyposażenie jest

bezpośrednio związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Okres realizacji: I kwartał 2018 r.

Zadanie 4

Opracowanie

Studium

Wykonalności

Działanie obejmuje opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Studium Wykonalności stanowi załącznik do wniosku o

dofinansowanie. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Okres realizacji: I kwartał 2017 r.

Zadanie 5

Dostawa aparatu

RTG typu

telekomando

Planuje się dostawę cyfrowego aparatu typu 2 w 1 łączący funkcję cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego z możliwością wykonywania i zapisywania cyfrowej fluoroskopii. Aparat będzie wyposażony w cyfrowy detektor. Ścianka do zdjęć i prześwietleń ze zintegrowanym stałym detektorem i lampą rtg, zawieszenie sufitowe z dodatkową lampą rtg, statyw odległościowy, detektor bezprzewodowy do użytku w statywie i poza nim, jeden generator o mocy min. 65 kW obsługujący dwie lampy, zintegrowana stacja technika do obsługi generatora i obu detektorów Przewiduje się wszczęcie postępowania w IV kwartale 2018 roku. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Okres realizacji: III kwartał – IV kwartał 2017 r.

Zadanie 6

Wyposażenie

Ośrodka Radioterpii

Dostawa wyposażenia obejmuje: stół do modelarni, digestorium, zestaw unieruchomień do pozycjonowania pacjenta oraz pozostałe wyposażenie Ośrodka Radioterapii. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Okres realizacji: II kwartał 2018 r.

Zadanie 7

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski dotyczy sal operacyjnych i Ośrodka Radioterapii. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest podmiot zewnętrzny. Okres realizacji: III kwartał 2017 r. – III kwartał 2018 r.

Wydatki pośrednie

Promocja projektu

Montaż tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych. Jest to koszt kwalifikowany.

Palnowane efekty – Wskaźniki projektu

1. Wskaźniki produktu

Projekt ogółem

1.1. Wskaźniki kluczowe

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Liczba wspartych podmiotów leczniczych

Szt.

1,00

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej

26 254 266,92

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty

racjonalnych usprawnień dla osób z

niepełnosprawnościami.

Szt.

1,00

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z

niepełnosprawnościami

Szt.

3,00

Projekt ogółem

1.2. Wskaźniki specyficzne dla projektu

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Liczba zakupionych wyrobów medycznych

Liczba

125,00

2. Wskaźniki rezultatu projektu

Projekt ogółem

2.1. Wskaźniki kluczowe

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Rok bazowy

Rok docelowy n

Rok docelowy n+1

2017

2018

2019

Wartośc bazowa

Wartość docelowa

Wartość wskaźnika w

pierwszym roku po

zakończeniu realizacji

projektu

Wzrost zatrudnienia we wspieranych

podmiotach (innych niż

przedsiębiorstwa).

EPC

0,00

0,00

13,00

Ludność objęta ulepszonymi usługami

zdrowotnymi [osoby] (CI 36)

osoba

0,00

0,00

8 900,00

Projekt ogółem

2.2. Wskaźniki specyficzne dla projektu

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Rok bazowy

Rok docelowy n

Rok docelowy n+1

2017

2018

2019

Wartośc bazowa

Wartość docelowa

Wartość wskaźnika w

pierwszym roku po

zakończeniu realizacji

projektu

Liczba doposażonych obiektów

podmiotów leczniczych

Liczba

0,00

3,00

0,00

Wartość projeku

43 126 988,22 zł.

Wkład Funduszy Europejskich

29 434 169,32 zł. (68,25%)

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017:

Postępowania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014 – 2020:

 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii ” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2”
 2. Utworzenie ośrodka radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa aparatu RTG typu telekomando wraz z pracami budowlanymi

 

Przetargi Aktualne:

 1. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem
 3. Monitorowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP) znajdującego się w obekcie Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu do Alarmowego Centrum Odbiorczego sy.stemu monitoringu pożarowego w PSP w Tarnobrzegu
 4. Dostawa zestawu endoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa leków onkologicznych
 6. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów
 7. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i informatycznych, druków medycznych i kopert RTG dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa nici chirurgicznych, staplerów i klipsów oraz siatek przepuklinowych
 9. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Pracowni Histopatologii
 10. Usługa ubezpieczenia
 11. Dostawa leków onkologicznych i innych
 12. Dostawę kardiostymulatorów z elektrodami, kardiodefibrylatorów z elektrodami oraz introducerów
 13. Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Dostawa środków dezynfekcyjnych
 15. Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli gazowych
 16. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 17. Świadczenie usług pralniczych
 18. Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli gazowych
 19. Dostawa artykułów spożywczych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Dostawa leków różnych
 21. Wykonywanie usług w zakresie odboiru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 22. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej
 23. Dostawa produktów mięsnych dla Wojewódzkie
 24. go Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 25. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 26. Dostawa leków onkologicznych
 27. Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej
 28. Dostawa sprzętu i przyrządów medycznych
 29. Dostawa sprzętu i mebli medycznych dla pracowni rezonansu magnetycznego
 30. Dostawa materiałów i drobnego sprzętu diagnostycznego
 31. Dostawa środków kontrastowych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 32. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych
 33. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa i systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium
 34. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych

 35. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu na lata 2017-2020

 36. Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

 

Zamówienia poniżej 30 000 euro:

 1. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa przyrządów do przygotowania cytostatyków dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa środka kontrastowego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego- różnego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa owoców i warzyw dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017
 10. Dostawa leku Metronidazol dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 12. Dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 13. Naprawa Videokolonoskopu Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 14. Dostawa całorocznego umundurowania i obuwia dla pracowników Ratownictwa Medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 15. Udzielenie długoterminowej pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł
 16. Udzielenie pożyczki/kredytu
 17. Dostawa jaj kurzych, świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 18. Odbiór nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 19. Dostawa preparatów okulistycznych i viscoelastyków dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 21. Dostawa błon sprzętu i mebli medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 22. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 23. Dostawa materiałów do sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 24. Dostawa rurek dotchawiczych oraz narzędzi chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 25. Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 26. Wymiana wymiennika płytowego w agregacie wody lodowej SW SPIRO 200-R407C-O
 27. Sprzedaż paliw płynnych do samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu
 28. Świadzczenie usług telekomunikacyjnych wraz z administracją centrali dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 29. Szkolenie okresowe z BHP i p.poż pracowników Szpitala w Tarnobrzegu
 30. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 31. Dostawa pieczywa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 32. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i kopert RTG
 33. Dostawa specjalistycznych narzędzi chirurgicznych dla Szpitala w Tarnobrzegu

 

Załączniki