Projekt pn.: „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje Projekt pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu : 5.743.405,44 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 4.441.427,84 PLN

Wkład własny: 1.968.191,82 PLN

Cel projektu

Celem głównym projektu pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” jest podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt zakłada rozwój, integrację i bezpieczną wymianę danych systemów informatycznych w specjalistycznych jednostkach ochrony zdrowia województwa podkarpackiego wraz z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej i wdrożeniem technik informacyjnych i telekomunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo zdrowia pacjentów oraz bezpieczeństwo systemów i sieci.
Planowana jest rozbudowa posiadanego systemu o modernizację integracji e-usług z nowo planowanym PSIM. Łącznie w zakresie przedmiotowego projektu planowane jest uruchomienie następujących e-usług:
• e-informacja
• e-rejestracja
• Elektroniczny Rekord Pacjenta
• Elektroniczna Platforma Nadzoru
• RREDM

W ramach projektu zostaną wdrożone e-usługi publiczne wraz z elektroniczną dokumentacją medyczną. Ponadto, w celu umożliwienia tych wdrożeń, zostanie dokonana inwestycja w infrastrukturę teleinformatyczną Wnioskującego, co umożliwi stworzenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Medycznych zgodnie z zaleceniami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W celu realizacji założeń projektu, w placówkach Wnioskującego zostanie wdrożony system elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwiający również jej autoryzację, archiwizację i udostępnianie.

Bezpośrednimi produktami ukazującymi materialny efekt realizacji projektu będą:
– Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] – 48
– Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja [szt.] – 3
– Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja [szt.] – 0
– Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] – 1
– Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1
– Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – 1

W ramach inwestycji wdrożony zostanie szereg e-usług w zakresie ochrony zdrowia, z których będą mogli korzystać pacjenci Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz podmioty z nim współpracujące: inne jednostki ochrony zdrowia z obszaru Podkarpacia, organ założycielski Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – Samorząd Województwa Podkarpackiego i inne podmioty nadzorujące, a także wszyscy obywatele województwa podkarpackiego.

 

Załączniki