Zamówienia Publiczne – rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017:

Postępowania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014 – 2020:

 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii ” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2”
 2. Utworzenie ośrodka radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa aparatu RTG typu telekomando wraz z pracami budowlanymi

 

Przetargi Aktualne:

 1. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem
 3. Monitorowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP) znajdującego się w obekcie Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu do Alarmowego Centrum Odbiorczego sy.stemu monitoringu pożarowego w PSP w Tarnobrzegu
 4. Dostawa zestawu endoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa leków onkologicznych
 6. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów
 7. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i informatycznych, druków medycznych i kopert RTG dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa nici chirurgicznych, staplerów i klipsów oraz siatek przepuklinowych
 9. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Pracowni Histopatologii
 10. Usługa ubezpieczenia
 11. Dostawa leków onkologicznych i innych
 12. Dostawę kardiostymulatorów z elektrodami, kardiodefibrylatorów z elektrodami oraz introducerów
 13. Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Dostawa środków dezynfekcyjnych
 15. Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli gazowych
 16. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 17. Świadczenie usług pralniczych
 18. Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli gazowych
 19. Dostawa artykułów spożywczych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Dostawa leków różnych
 21. Wykonywanie usług w zakresie odboiru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 22. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej
 23. Dostawa produktów mięsnych dla Wojewódzkie
 24. go Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 25. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 26. Dostawa leków onkologicznych
 27. Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej
 28. Dostawa sprzętu i przyrządów medycznych
 29. Dostawa sprzętu i mebli medycznych dla pracowni rezonansu magnetycznego
 30. Dostawa materiałów i drobnego sprzętu diagnostycznego
 31. Dostawa środków kontrastowych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 32. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych
 33. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa i systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium
 34. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych

 35. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu na lata 2017-2020

 36. Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

 

Zamówienia poniżej 30 000 euro:

 1. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa przyrządów do przygotowania cytostatyków dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa środka kontrastowego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego- różnego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa owoców i warzyw dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017
 10. Dostawa leku Metronidazol dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 12. Dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 13. Naprawa Videokolonoskopu Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 14. Dostawa całorocznego umundurowania i obuwia dla pracowników Ratownictwa Medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 15. Udzielenie długoterminowej pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł
 16. Udzielenie pożyczki/kredytu
 17. Dostawa jaj kurzych, świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 18. Odbiór nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 19. Dostawa preparatów okulistycznych i viscoelastyków dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 21. Dostawa błon sprzętu i mebli medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 22. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 23. Dostawa materiałów do sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 24. Dostawa rurek dotchawiczych oraz narzędzi chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 25. Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 26. Wymiana wymiennika płytowego w agregacie wody lodowej SW SPIRO 200-R407C-O
 27. Sprzedaż paliw płynnych do samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu
 28. Świadzczenie usług telekomunikacyjnych wraz z administracją centrali dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 29. Szkolenie okresowe z BHP i p.poż pracowników Szpitala w Tarnobrzegu
 30. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 31. Dostawa pieczywa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 32. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i kopert RTG
 33. Dostawa specjalistycznych narzędzi chirurgicznych dla Szpitala w Tarnobrzegu

 

Załączniki