Zakład Radioterapii

Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia chorób nowotworowych. Może być stosowana zarówno jako leczenie samodzielne jak i skojarzone, na przykład z chemioterapią lub leczeniem chirurgicznym. W wyniku działania promieniowania jonizującego niszczone są  komórki
w ciele pacjenta. Celem radioterapii jest podanie dostatecznie wysokiej dawki promieniowania jonizującego do objętości nowotworu, przy jednoczesnym ograniczeniu dawki dla zdrowych tkanek. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów planowania leczenia i akceleratorów liniowych.

 

Aby rozpocząć leczenie promieniowaniem jonizującym niezbędne jest:

-rozpoznanie

-decyzja terapeutyczna

-wykonanie tomografii do planowania leczenia

-wrysowanie objętości tarczowej I narządów zdrowych

-planowanie leczenia

-napromienianie

-ocena pacjenta podczas leczenia

-badania kontrolne pacjenta

 

Zakład Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej rozpoczął swoją działalność w lutym 2020 roku. Leczenie odbywa się w formie leczenia dziennego. Na terenie placówki istnieje poradnia radioterapii oraz punkt pobrań badań.

Zakład radioterapii dysponuje dwoma bliźniaczymi akceleratorami Vital Beam firmy Varian, które umożliwiają napromienianie wiązkami fotonowymi i elektronowymi oraz realizację większości stosowanych obecnie technik napromieniania. Tomografię służącą jako podstawę planowania leczenia wykonuje się 64 rzędowym tomografem komputerowym firmy Siemens. W pomieszczeniu modelarni możliwe jest wykonanie osłon i unieruchomień indywidualnych. Planowanie leczenia odbywa się w Pracowni Fizyki Medycznej przy użyciu systemu planowania leczenia Eclipse 15.6. Proces leczenia jest weryfikowany za pomocą dozymetrii portalowej i in vivo.

 

W zakładzie możliwe jest leczenie chorych z rozpoznaniem nowotworów:

-regionu głowy i szyi

-przewodu pokarmowego

-piersi

-płuca

-gruczołu krokowego

-narządów płciowych kobiet

-układu moczowo-płciowego

-skóry

-mięsaków

-czerniaków

 

Kierownik Zakładu:

dr n. med. Jan Gawełko

 

Zastępca Kierownika Zakładu:

-dr n. med. Marcin Sawicki

 

Kierownik Techników

-mgr Izabela Wiercioch

 

Pielęgniarka Koordynująca

– mgr piel. Marzena Gryboś