Dział Finansowo – Księgowy

Informacje ogólne

Główny Księgowy:
mgr E.Czerwińska

Z-ca Głównego Księgowego:
mgr I. Andrzejewska

Telefony:
Główny Księgowy – 15 812 30 17
Dział Finansowo – Księgowy: 15 812 32 59, 15 812 32 61, 15 812 32 64
Kasa: 15 812 32 60

Do  zadań  Działu  Finansowo – Księgowego  należy w szczególności:

a) prowadzenie rachunkowości Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w tym:

 • przyjmowanie, sporządzanie, obieg i archiwizacja dokumentacji księgowej,
 • dokumentacja mienia będącego w posiadaniu Szpitala i rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,
 • prawidłowe rozliczanie kosztów rodzajowych między ośrodki kosztów,
 • terminowe przekazywanie informacji finansowo-ekonomicznych wymaganych przepisami oraz wytycznymi organu nadzorującego.

b) prowadzenie gospodarki finansowej zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

 • racjonalne wykorzystywanie środków pieniężnych będących w dyspozycji jednostki,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych z kontrahentami jednostki,
 • sporządzanie rocznego planu finansowego,
 • monitorowanie realizacji tego planu, zapewnienie terminowego ściągania należności Szpitala i podejmowanie kroków celem egzekwowania, należnych środków,
 • terminowe i prawidłowe rozliczanie otrzymanych dotacji.
c) sporządzanie sprawozdań finansowych Szpitala i ich analiza,
d) prowadzenie dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
 • wystawianie faktur VAT na podstawie otrzymanych zleceń,
 • prowadzenie rejestru sprzedaży
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT,
e) obsługa kasowa Szpitala

f) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania inwentaryzacji,

g) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonanych przez inne komórki organizacyjne Szpitala

Działem Finansowo – Księgowym kieruje Główny Księgowy podległy  bezpośrednio  Dyrektorowi Szpitala.

W dziale finansowo-księgowym zatrudnionych jest 6 pracowników, którzy prowadzą bieżącą:

 • wartościową ewidencję zapasów magazynowych,
 • ewidencję księgową faktur zakupu, obciążających bezpośrednio koszty Szpitala,
 • ewidencję księgową rozliczeń związanych z pracownikami (lista płac, składki ZUS, itp.)
 • ewidencję składników majątkowych,
 • ewidencję przychodów Szpitala,
 • rozliczenia z bankami i kontrahentami Szpitala,
 • ewidencję środków pieniężnych.