Formularz rejestracyjny na konferencję

Formularz rejestracyjny na konferencję
Imię i Nazwisko
Imię i Nazwisko
Imię
Nazwisko

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – zwanym dalej RODO) informujemy, że:

  1. Administrator Danych Osobowych: Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39- 400 Tarnobrzeg, adres e-mail: sekretariat@szpitaltbg.pl 15 812 30 01 tel./fax 15 812 32 63
  2. Inspektor Ochrony Danych: Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: rudnicka@szpitaltbg.pl, tel. 15 812 32 10 lub pisząc na adres siedziby szpitala  wskazany w ust.1
  3. Cel i podstawy prawne przetwarzania: Państwa dane osobowe będą przetwarzane są w celu  organizacji i przeprowadzenia konferencji.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
  5. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie Pani/Pana danych  osobowych narusza przepisy ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych.