Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

            W dniu 7 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Dyrektor Szpitala, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.

            Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Dyrekcję Szpitala zmianę planu finansowego na 2017 r.  oraz wniosek w sprawie zaciągnięcia pożyczki na spłatę zobowiązań finansowych. W ramach posiedzenia dokonano analizy skarg i wniosków nie podlegających nadzorowi medycznemu, wniesionych przez pacjentów w 2016 r. Ponadto, Członkowie Rady Społecznej wydali pozytywną opinię w sprawie poszerzenia działalności Szpitala poprzez utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Pozytywną ocenę uzyskały również plany Zarządu Szpitala odnośnie wynajmu pomieszczeń oraz wydzierżawienia powierzchni dachu budynku F1, a także zakupów sprzętu i aparatury  medycznej.

Drukowanie